กระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นงบบัญชีทางการเงินที่ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายเงินสดขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด กระแสเงินสดมีความสำคัญในการวิเคราะห์การเงินและการบริหารจัดการทางการเงิน เนื่องจากมันช่วยในการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินและรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์

กระแสเงินสดประกอบด้วยสามส่วนหลัก ดังนี้:

  1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Cash Flow): ส่วนนี้ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของธุรกิจ เช่น การขายสินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายในการผลิต การบริการ และการจัดการ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานช่วยให้คุณเข้าใจว่าองค์กรทำกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมหลักของธุรกิจและมีเงินสดเข้าหรือออกเท่าใด
  2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Investing Cash Flow): ส่วนนี้ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินและส่วนทรัพย์สินขององค์กร เช่น การซื้อหรือขายที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, เครื่องจักร หรือการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนช่วยให้คุณเข้าใจการลงทุนและการขายทรัพย์สินและส่วนทรัพย์สินมีผลต่อเงินสดขององค์กร
  3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดการการเงิน (Financing Cash Flow): ส่วนนี้ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือการขายหุ้น, การกู้ยืมเงิน, การจ่ายเงินคืนหรือจ่ายเงินเดือนทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดการการเงินช่วยให้คุณเข้าใจว่าเงินสดมาจากการระดมทุนหรือการกู้ยืมและเงินสดถูกใช้ในการจ่ายหรือคืนเงินทุนหรือการกู้ยืม

การวิเคราะห์กระแสเงินสดช่วยให้คุณเข้าใจว่าองค์กรมีเงินสดมากเพียงใดในการดำเนินงาน, การลงทุน, และการจัดการการเงิน และมีผลในการบริหารจัดการทางการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินสดเพียงพอในการรับมือกับค่าใช้จ่ายและในการลงทุนต่อไป