ใช่แล้ว การสร้างสวนสาธารณะและพื้นที่เขียวในเมืองส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจริง พื้นที่สีเขียวในเมืองมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  • ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ต้นไม้ยังสามารถปล่อยออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  • ช่วยลดมลภาวะทางเสียง ต้นไม้สามารถช่วยลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะและกิจกรรมอื่นๆ ในเมือง
  • ช่วยควบคุมอุณหภูมิ ต้นไม้สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิในเมือง โดยดูดซับความร้อนจากแสงแดด ต้นไม้ยังสามารถช่วยป้องกันลมร้อนจากทะเลทราย
  • ช่วยอนุรักษ์น้ำ ต้นไม้สามารถช่วยอนุรักษ์น้ำโดยการดูดซับความชื้นจากอากาศ ต้นไม้ยังสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดิน
  • เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ต้นไม้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเมือง ต้นไม้สามารถช่วยปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
  • เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย สวนสาธารณะและพื้นที่เขียวในเมืองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน สวนสาธารณะและพื้นที่เขียวสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน

นอกจากนี้ การสร้างสวนสาธารณะและพื้นที่เขียวในเมืองยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นและน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน

จากการศึกษาพบว่า เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่ามีมลภาวะทางอากาศน้อยกว่าเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่ายังพบว่ามีอุณหภูมิที่เย็นกว่าเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า นอกจากนี้ เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่ายังพบว่ามีสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีกว่าเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า

ดังนั้น การสร้างสวนสาธารณะและพื้นที่เขียวในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น