งบดุล (Balance Sheet) เป็นหนึ่งในสามงบที่สำคัญในระบบบัญชีทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  • งบดุล (Balance Sheet)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

ทำหน้าที่ระบุสถานะการเงินขององค์กรในขณะหนึ่ง โดยบ่งบอกถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของในองค์กร ในขณะนั้น

งบดุลประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้:

  1. สินทรัพย์ (Assets): สินทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่องค์กรครอบครองและนำมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น เงินสด บัญชีเงินรับเงินสด, บัญชีลงทุน, ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์, หนี้เงินค้างชำระ, และสินค้าคงคลัง ส่วนสินทรัพย์ใช้สร้างรายได้ในอนาคตเรียกว่าสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินคงคลังเช่น เงินลงทุน, ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
  2. หนี้สิน (Liabilities): หนี้สินคือสิทธิหนี้ที่องค์กรต้องชำระให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เช่น หนี้ธนาคาร, หนี้ในการซื้อสินค้าหรือบริการ, หนี้คาดว่าจะชำระในอนาคต เป็นต้น
  3. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity): ส่วนของเจ้าของคือส่วนที่เหลือหลังจากหักหนี้สินจากสินทรัพย์ ส่วนนี้แสดงถึงมูลค่าสุทธิขององค์กรที่เป็นสิทธิของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของประกอบด้วยหุ้นทางการเงินและกำไรสะสม (หรือขาดทุนสะสม)

การทำงบดุลมีความสำคัญในการวิเคราะห์การเงินและตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากมันช่วยให้คุณทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันขององค์กร และว่าองค์กรมีความสามารถในการชำระหนี้สินหรือไม่ และมีสิทธิเหลือเท่าไรสำหรับเจ้าของ ในสรุป งบดุลช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการเงินโดยรวมขององค์กรในขณะนั้นและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ