พลาสติกเป็นวัสดุที่มีประโยชน์มาก แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง พลาสติกมักใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  • หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก เป็นต้น
  • พกถุงผ้าหรือกล่องใส่อาหารส่วนตัวติดตัวไปซื้อของทุกครั้ง
  • ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหรือช้อนส้อมพลาสติกเมื่อซื้อของ
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น
  • แยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปรีไซเคิล
  • แทนที่ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยถุงผ้าหรือกล่องใส่อาหาร ถุงผ้าหรือกล่องใส่อาหารสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมาก
  • แทนที่แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยแก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว แก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัวสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมาก
  • แทนที่ช้อนส้อมพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยช้อนส้อมสแตนเลสหรือไม้ ช้อนส้อมสแตนเลสหรือไม้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมาก
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ในระยะยาว
  • แยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปรีไซเคิล พลาสติกที่รีไซเคิลได้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่นำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย

การลดการใช้พลาสติกเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนสามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้