สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial asset) หมายถึง ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สินทรัพย์ทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
 • สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหนี้ (Debt instruments) เป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงหนี้สินของบุคคลหรือกิจการ ตัวอย่างเช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง
 • สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นทุน (Equity instruments) เป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงส่วนได้เสียในกิจการ ตัวอย่างเช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

สินทรัพย์ทางการเงินมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน และการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีโอกาสในตลาด

 • ติดตามข่าวสารและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข่าวสารและข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่องในตลาด เป็นต้น จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของตลาดการเงินได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ ราคาหุ้น อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น จะช่วยให้เราประเมินมูลค่าและความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินได้
 • ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ คู่แข่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น จะช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพและความสามารถในการเติบโตของธุรกิจได้
 • วิเคราะห์เทคนิคอล การวิเคราะห์เทคนิคอลใช้ข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขาย เพื่อหาแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
 • ฟังการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน เป็นต้น อาจมีมุมมองและข้อมูลที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินมากมาย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เว็บไซต์ข่าวการเงิน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

เทคนิคการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีโอกาสในตลาด มีดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายการลงทุน ก่อนเริ่มหาข้อมูล ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน เช่น ต้องการผลตอบแทนสูง ต้องการความเสี่ยงต่ำ เป็นต้น
 • ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อเข้าใจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
 • เปรียบเทียบข้อมูล ควรเปรียบเทียบข้อมูลกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด
 • ติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ควรติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีโอกาสในตลาด มีความสำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น