เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถผลิต ใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนในอนาคต

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  • พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติและสามารถหมุนเวียนได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสามารถช่วยลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  • ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงานเป็นระบบที่เก็บพลังงานไว้ใช้ในอนาคต เช่น ระบบแบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานลม ระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ระบบกักเก็บพลังงานช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืน เช่น เทคโนโลยีการสังเคราะห์เชื้อเพลิง เทคโนโลยีการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนได้