โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โปรแกรมบัญชี Express สามารถช่วยธุรกิจในการจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมมีระบบการทำงานหลัก 12 ระบบ ดังนี้

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
 1. ระบบซื้อและการรับสินค้า ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า การตรวจนับสินค้า และการคืนสินค้า
 2. ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า การจองสินค้า และการคืนสินค้า
 3. ระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย และภาษี
 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ และรายได้อื่น
 5. ระบบสินค้าคงคลัง ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้า และการควบคุมสต็อค
 6. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเช็คและเงินฝากธนาคาร
 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบบบัญชีแยกประเภท ใช้ในการบันทึกบัญชีแยกประเภทตามมาตรฐานบัญชี
 9. ระบบทรัพย์สินถาวร ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร
 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า
 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้า
 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน ได้เฉพาะเมนูที่ต้องการได้

นอกจากระบบการทำงานหลัก 12 ระบบแล้ว โปรแกรมบัญชี Express ยังมีระบบการทำงานเสริมอื่นๆ เช่น ระบบงานบุคคล ระบบงานบริหาร ระบบงานผลิต และระบบงานอื่นๆ ตามความต้องการของธุรกิจ

ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมบัญชี Express มีดังนี้

 • ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โปรแกรมบัญชี Express สามารถช่วยธุรกิจในการบันทึกบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนการบันทึกบัญชีลงได้ จึงช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ช่วยเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล โปรแกรมบัญชี Express มีระบบตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด จึงช่วยให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและแม่นยำ
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โปรแกรมบัญชี Express มีระบบรายงานทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยธุรกิจในการจัดการบัญชีได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลง และช่วยเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลทางบัญชี